פרק ה. תוצאות ביטול עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה

פרק ה. תוצאות ביטול עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה

משבוטלה עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה העוסק והצרכן צריכים לפעול כמפורט להלן: (1) העוסק ישיב לצרכן, במועד הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם עבור התקופה שלאחר מתן ההודעה על הביטול או יבטל את חיובו של הצרכן עבור התקופה כאמור. (2) העוסק ימסור לצרכן עותק מהודעת ביטול החיוב; (3) אם בוטלה עסקה שהעוסק כבר החל לתת שירות לפיה ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו, (4) אם הצרכן קיבל מכשירים או ציוד במסגרת העסקה, יעמידם לרשות העוסק במקום שבו נמסרו לו ויודיע על כך לעוסק; (5) אם העוסק התקין מכשירים או ציוד בבית הצרכן לצורך מתן שירות לפי העסקה, יהיה רשאי לגבות מהצרכן תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים.

הסבר על פרקי החוק