פרק ד. ביטול עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה

פרק ד. ביטול עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה

בעסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה, הצרכן רשאי לבטל את העסקה, בתנאים הבאים: (1) אם ביטל את העסקה בתוך שלושים ימים מיום חתימת החוזה על ידי שני הצדדים או מהיום שבו אישר הצרכן את קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר - לא יגבה העוסק מהצרכן דמי ביטול כלשהם, אף אם הוחל במתן השירות; או (2) אם העסקה היא לתקופה קצובה והוא ביטל אותה לפני מועד סיומה ולאחר תום שלושים הימים כאמור בפסקה (1) - לא יגבה העוסק מהצרכן דמי ביטול כלשהם, אלא אם כן נקבעו מראש בחוזה דמי ביטול בשל ביטול העסקה לפני מועד סיומה ובסכום כפי שנקבע בחוזה;

הסבר על פרקי החוק