פרק ב. משך העסקה לשירותים רפואיים

פרק ב. משך העסקה לשירותים רפואיים

בעסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה שהיא עסקה לתקופה קצובה, כלומר עסקה לתקופה מוגדרת, תקופת העסקה לא תהיה יותר משנה.  
העוסק יכול להאריך את תוקף העסקה בעניין שירותי רפואה שהיא עסקה לתקופה קצובה, לאחר מועד סיומה, לתקופה שלא תעלה על חצי שנה בכל פעם, אף אם לא קיבל את הסכמת הצרכן לכך במהלך תקופת ההודעה כהגדרתה בחוק. אבל הארכת העסקה באופן אוטומטי צריכה לעמוד בכל התנאים האלה: 
(1) בתקופת ההארכה לא ישונו תנאי העסקה, לרבות מחירה;
(2) העוסק הודיע לצרכן, בכתב, במהלך תקופת ההודעה, על מועד סיום העסקה, פירט בהודעה את תנאי העסקה וציין במפורש כי ההתקשרות תימשך לאחר מועד סיום העסקה, אלא אם כן הצרכן יודיע שברצונו לסיימה, וכי זכותו של הצרכן לסיים את ההתקשרות בכל עת.

הסבר על פרקי החוק