פרק א. חובת עריכת הסכם בכתב ועריכת טופס גילוי

פרק א. חובת עריכת הסכם בכתב ועריכת טופס גילוי

על פי החוק, הצרכן והעוסק צריכים לחתום על חוזה בכתב בעברית או בשפה שבה נמסר המידע לצרכן. 
העוסק ימסור לצרכן טופס גילוי. טופס הגילוי ימסר לצרכן עד לחתימה על החוזה ויהיה בנפרד מהחוזה. טופס הגילוי ייחתם על ידי הצרכן כאישור על קבלתו. 
טופס הגילוי יכלול הפרטים הבאים בלבד:  
- פרטי העוסק: שמו, מספר הזהות שלו, כתובתו ומספר הטלפון שלו, וכן מספר הפקסימילה וכתובת הדואר האלקטרוני שלו, אם קיימים; היה העוסק תאגיד - יפרט העוסק גם את סוג התאגיד;
- פירוט השירותים, המכשירים והציוד הכלולים בעסקה, לרבות תנאים ומגבלות, ככל שישנם, לגבי פעולת המכשירים והציוד, וכן האזורים שבהם יינתנו השירותים או שאליהם יסופקו המכשירים או הציוד על פי העסקה והימים והשעות שבהם יינתנו או יסופקו;
- פרטים בדבר מחירה הכולל של העסקה, והסכומים שישולמו במהלך תקופת העסקה אם המחיר הכולל אינו משתלם כולו בעת עשייתה, וכן אופן התשלום ותנאיו;
- לגבי עסקה לתקופה קצובה - משך העסקה ומועד סיומה, וכן התנאים להארכתה לאחר מועד סיומה כקבוע בחוק. 
- פרטים בדבר זכותו של הצרכן לבטל את העסקה וכן פירוט תשלומים שעל הצרכן לשלם בשל ביטול העסקה קודם למועד סיומה, ככל שנקבעו בחוזה תשלומים והכל בהתאם להוראות החוק.
-פרטים בדבר האחריות לשירות, למכשירים ולציוד הכלולים בעסקה, ותנאי האחריות.

הסבר על פרקי החוק