פרק ג. הנחה בהיטל צריכה עודפת במשק המים ותעריפי המים

פרק ג. הנחה בהיטל צריכה עודפת במשק המים ותעריפי המים

היטל צריכה עודפת, מצב משק המים ותעריפי מים- ביום כ"ב תמוז תשס"ט, 14יולי 2009, אישרה כנסת ישראל את חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), התשס"ט-2009, במסגרתו נקבעה הוראת שעה לחיוב היטל בגין צריכת מים עודפת. ההיטל הינו לתקופה מוגבלת, החל מיום 15/7/2009 ועד ליום  31/12/2010.    
למרות הטלת ההיטל הנ"ל ינתנו הקלות לבעלי נכות . בוטל הצורך בהצגת אישור רופא לכלל הנכים הזכאים לתוספת בכמות המים הפטורה מהיטל, ובמקום זאת די באישור מאת הגורם המשלם את הגמלה לפי החוק שיוצג לספק המים. תיקון זה יחול רטרואקטיבית על צריכת מים החל מיום תחילת החוק  15 ביולי  2009.     
בנוסף, הורחבה הגדרת קבוצת בעלי הנכות הקשה הזכאים לכמות מים מוגדלת הפטורה מהיטל כך שחלה על כל מי שזכאי לקצבה לשירותים מיוחדים לפי סעיף 206 לחוק הביטוח הלאומי או לגמלת סיעוד לפי פרק י' לחוק הביטוח הלאומי או לגמלת ילד נכה לפי סעיף 222 לחוק הביטוח הלאומי,  בלי קשר לשיעור הנכות תיקון זה יחול רטרואקטיבית על צריכת מים החל מיום תחילת החוק 15 ביולי 2009.    
ניתן להציג אישורים ולהגשת בקשות לספק המים לחישוב רטרואקטיבי של ההיטל לפי  התיקונים לעיל לענין בעלי הנכויות כאמור עד ליום 31.1.2010 בלבד.

הסבר על פרקי החוק