הנחות לזקנים

הנחות לזקנים

בפרק זה יכללו הנחות לזקנים על פי חוק, שאינן מכוח חוק זכויות אזרחים ותיקים.

הסבר על פרקי החוק