פרק ו. הזכות להשלמת הכנסה

פרק ו. הזכות להשלמת הכנסה

 

מה הוא חוק הבטחת הכנסה? 
חוק הבטחת הכנסה התשמ''א 1981, הוא חוק סוציאלי אשר נחקק ללא קשר לזיקנה דווקא. תפקידו הוא כללי והוא משמש ככלי להבטחת מינימום כללי של הכנסה לכלל תושבי המדינה שאין להם הכנסה מינימאלית משום מקור אחר. מטרתו להבטיח אמצעי מחיה לאלה שנותרו ללא פרנסה וללא אמצעי קיום. 
בהקשר של הזיקנה תפקיד השלמת ההכנסה להביא את אותם זקנים אשר אינם מגיעים לרף הכנסה מינימאלי, לכדי כך שתהיה להם הכנסה כספית חודשית אשר תאפשר להם קיום יום יומי בסיסי. 
בשונה מקצבת זיקנה, המשולמת על בסיס אוניברסלי ללא קשר לרמת ההכנסה בפועל שיש למבוטח, השלמת ההכנסה מבוססת על מבחני נזקקות – ורק מי שאין לו כל הכנסה נוספת (מעבר לקצבת הזיקנה או השאירים), זכאי לקבל השלמת הכנסה.
 
מי זכאי לקבל השלמת הכנסה?
ככלל, התנאים לקבל השלמת הכנסה בזיקנה מכוח חוק הבטחת הכנסה הם: 
1.תושב ישראל – ראו הגדרת תנאי זה בדיון בקצבאות הזיקנה
2.שהגיע לגיל פרישה
 3.אין לו הכנסה או שהכנסתו היא מתחת לגובה גמלת הבטחת ההכנסה;
4.מי שנמצא במוסד וכל החזקתו היא על חשבון אוצר המדינה (או הסוכנות היהודית, רשות מקומית או גוף אחר שנקבע בתקנות) אינו זכאי להשלמת הכנסה. 
5.הזכאות לגימלה של כל אחד מבני זוג מותנית בכך שמתקיימים גם בבן הזוג תנאי הזכאות המפורטים לעיל.
 
מה היא ''הכנסה''? 
הכנסה מעבודה - ככלל, כל הכנסה מעבודה, מעסק, ממשלח יד, מפנסיה; מחקלאות, כולם נחשבים כהכנסה;
הכנסות נוספות - לרבות מריבית, דיבידנד, הפרשי הצמדה, דמי מזונות, גימלאות, מפטנט, זכויות יוצרים, וכיו''ב – כולה נחשבת כהכנסה.
הכנסה מנכסים – החוק גם קובע כי אדם שיש לו נכס, יראו אותו כאילו יש לו הכנסה. נכסים בהקשר זה הם כמובן מטלטלין ומקרקעין וכן כספים, תוכניות חסכון, קופות גמל, חסכונות, וכיו''ב. כמובן שנכסים הם גם מקרקעין, דירות, בתים, או רכבים, ציוד וכיו''ב. ככלל, החוק קובע שהכנסה חודשית מנכס הינה סכום השווה ל- 8% משוויו של הנכס מחולק ב- 12 – וזאת אף אם לא מופקת ממנו הכנסה בפועל (ואם מופקת מהנכס הכנסה בפועל – אז לפי הסכום הגבוה מבין השניים).
כך לדוגמא, אם לאדם זקן חלקת אדמה, הגם שאין לו כל הכנסה בפועל מהאדמה הזו, עדיין לצורך קביעת זכאותו להשלמת הכנסה, יזקפו לטובתו הכנסה חודשית כמפורט לעיל. החוק בהקשר זה נוקשה, ו''נכס'' כולל בחובו גם נכס שהיה בבעלות התובע אך זה העבירו לאדם אחר ללא תמורה או בתמורה סמלית במהלך החמש שנים האחרונות או העבירו לילדו, וכל עוד הילד נמצא בהחזקתו (וזאת אף אם חלפו יותר מחמש שנים). 
כאמור, בחישוב ההכנסה, מובאים בחשבון ההכנסה של שני בני הזוג ולא רק של התובע. 
 
כספים שלא נחשבים כ''הכנסה'' 
החוק והתקנות מפרטות רשימה ארוכה של חריגים, של הכנסות ''מיוחדות'' שאינן נחשבות כ''הכנסה''. במסגרת זו ניתן לציין לדוגמא את ההכנסות הבאות, שאינן נכנסות תחת הגדרת ''הכנסה'' מכוח החוק: 
- דירת המגורים בו מתגורר האדם (שאינם לצרכי השתכרות או רווח)
- תשלומים המשולמים מכוח חוק שירותי הסעד התשי''ח-1958 
 - גמלאות הסיעוד
- הכנסה מדמי שכירות שאדם מקבל בעד השכרת דירתו ששימשה למגוריו ובלבד שהוא שוכר דירה אחרת למגוריו בסכום שאינו עולה על סכום דמי השכירות שהוא משלם בעד הדירה ששכר
 
מה גובה השלמת ההכנסה? 
גובה השלמת ההכנסה היא תשלום עד גובה 25% מהשכר הממוצע במשק ליחיד.
 
איך מגישים את התביעה?
את התביעה להשלמת הכנסה יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי באזור המגורים על ידי מילוי טופס התביעה הנמצא בסניף.

הסבר על פרקי החוק