פרק יז. חוקים אזרחיים המתמודדים על היבטים שונים של התעללות בזקנים

פרק יז. חוקים אזרחיים המתמודדים על היבטים שונים של התעללות בזקנים

 

ש לזכור כי בנוסף לחוקים שפורטו לעיל ישנן הוראות חוק אזרחיות רבות המתייחסות או משפיעות בעקיפין על תופעת ההתעללות בזקנים. הוראות חוק אלה הן רבות ומגוונות ומכסות קשת רחבה של תחומי חיים אשר באופן טבעי משפיעים על קיומה והיקפה של תופעה חברתית מורכבת זו. דוגמאות להוראות חוק שכאלה ניתן למצוא בפקודת הבנקאות (בכל הנוגע להגנה על הלקוח, במקרים של חשד לניצול כלכלי; בחוק השליחות (בכל הנוגע לשימוש ב ''ייפוי כוח'' שניתן על ידי זקנים שאיבדו את צלילותם או כשירותם); חוק הירושה וחוק החוזים (בכל הנוגע ליכולת לנצל לרעה חולשתם של זקנים בהכנת ושינוי צוואות וחוזים); או חוק החוזים האחידים (בכל הנוגע להגנת זקנים מפני חוזים מקפחים). 
ישנו עולם משפטי שלם בתחום הזכות להגיש תביעה לקבלת פיצויים כספיים במקרה של רשלנות מי שהיה אחראי על הזקן שהיה נתון להתעללות. ככל אזרח אחר, גם לזקנים נתונה הזכות החוקית להגיש תביעת פיצויים כנגד מי שגרם להם נזק – וזאת בנוסף לכל ההליכים המשפטיים שתוארו לעיל.
עולם משפטי שלם נוסף הוא עולמם של החוקים הצרכניים, במיוחד ביחסים שבין ספקים ולקוחות. גם כאן, ככל אזרח אחר, לזקנים נתונות הזכויות הצרכניות להשתחרר מחוזים מקפחים, לבטל עסקאות כלכליות, ולהחלץ מהתקשרויות חוזיות אליהן נכנסו ללא מידע מלא או תוך ניצול חולשתם ואי הבנתם את מלוא המשמעות החוזית של העסקה. 
לבסוף, ראוי לציין כי קיים עולם משפטי שלם ונוסף בו לא נגענו בסקירה זו, המתייחס לזקנים הסובלים ממחלת נפש וחשופים להתעללות. הטיפול בחולי נפש מוסדר בישראל בחקיקה ספציפית בנושא, והדיון בחקיקה זו חורג מגבולות מאגר מידע זה. סקירת חוקים אלה חורגת מהיקף מאגר מידע זה, ובמידת הצורך הינכם מוזמנים לשלוח שאלות ספציפיות לעמותת המשפט בשירות הזיקנה

הסבר על פרקי החוק