פרק יב. הטרדה מאיימת

פרק יב. הטרדה מאיימת

 

הרחבה נוספת, שנחקקה רק לפני שנים ספורות, להתנהגויות הנתפסות בגדר החוק כהתעללות בזקנים, נעשתה במסגרת חוק מניעת הטרדה מאיימת התשס''ב 2001. בחוק זה, המימדים של ההתעללות הפיזית והנפשית הורחבו לכלול גם ''הטרדה מאיימת'', והפתרונות החוקיים שאומצו למצב זה דומים במהותם לצווים שנסגרו במסגרת צווי המניעה, ההגנה והטיפול בחוק למניעת אלימות במשפחה. מטרת החוק היא אם כך ''להגן על אדם מפני פגיעה בשלוות חייו, פרטיותו, בחירותו או בגופו, בידי אדם אחר שנקט נגדו הטרדה מאיימת או שפגע בגופו.'' 
 
מהי הטרדה מאיימת?
הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא, או בנקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם, או כי הוא עלול לפגוע בגופו. 
מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, החוק קובע כי ההתנהגויות הבאות יכולות, בין השאר, להיות באחד מאלה: 
(1). בבילוש, במארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו או בפגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת; 
(2). בנקיטת איומים בפגיעה בו או במאיים עצמו; 
(3). ביצירת קשר עמו בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר; 
(4). בפגיעה ברכושו, בשמו הטוב, או בחופש התנועה שלו.
לצורך החוק אין זה משנה אם המעשים שפורטו לעיל נעשו כלפי האדם עצמו, או כלפי אדם אחר שקרוב לו, בין במפורש ובין במשתמע, בין במישרין ובין בעקיפין.
 
מה אפשר לעשות?
אפשר לפנות לבית משפט שלום או בית משפט לענייני משפחה ולבקש ''צו מניעת הטרדה מאיימת''. 
 
מי רשאי לפנות לבית משפט?
מי שרשאי על פי החוק לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת הצו הם: הנפגע עצמו או אדם מטעמו של הנפגע; היועץ המשפטי לממשלה או נציגו; תובע משטרתי; או עובד סוציאלי לחוק ההגנה על חוסים מכוח חוק הנוער. 
 
מתן הצו ותוכנו:
אם נכח בית המשפט כי אדם נקט הטרדה מאיימת הוא רשאי להורות לאותו אדם בצו להימנע מהמעשים המהווים את ההטרדה המאיימת.
במסגרת זו מוסמך בית המשפט לפעול בדומה לסמכויות המפורטות בצווי ההגנה והמניעה מכוח חוק למניעת אלימות במשפחה, לרבות הסמכויות הנתונות לבית המשפט לעניין דרישה לערובה להתנהגות טובה, וכן להפקדת נשקו של המחוייב בצו – ראו הדיון בחוק למניעת אלימות במשפחה לעיל.
 
תוקף הצו:
תוקפו של צו מניעת הטרדה מאיימת לא יעלה על שישה חודשים; בית משפט רשאי להאריך, ולחזור ולהאריך את תוקפו של הצו, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על שנה. אולם, מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו, רשאי בית המשפט להאריך, ולחזור ולהאריך את הצו לתקופה כוללת שלא תעלה על שנתיים.
 
סדרי דין:
בית המשפט רשאי לתת צו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד בלבד אם הוא סבור כי הדבר דרוש לשם הגנה מיידית על שלומו של הנפגע או שהמטריד הוזמן כדין ולא התייצב לדיון. אם ניתן צו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד, יתקיים הדיון במעמד שני הצדיים בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים מיום מתן הצו. 
אם יסתבר כי הבקשה שהוגשה היתה קנטרנית, כלומר חסרת בסיס ומשוללת יסוד, רשאי בית המשפט להטיל על מי שביקש את הצו הוצאות לטובת המדינה ולטובת הצד שנפגע, ופיצוי נאות למי שנפגע מהגשת הבקשה.
 
מה קורה אם המטריד מפר את הצו? 
הפרת צו מקימה עילה להגשת תלונה במשטרה, ולמשטרה הזכות לעצור את מפר הצו. לעניין זה אין זה רלבנטי עם האדם הנפגע ''ויתר'' או הסכים שהמטריד לא יקיים את הוראות הצו.

הסבר על פרקי החוק