פרק יא. הטרדה מינית

פרק יא. הטרדה מינית

 

כפי שתואר בתחילת הדברים, אחד ההיבטים של תופעת ההתעללות בזקנים, היא גם מימד ההתעללות המינית. התעללות מינית כוללת בחובה קשת רחבה של התנהגויות אסורות, אשר באופן מסורתי כללו קשת מגוונות של מגעים מיניים אסורים או שהתרחשו ללא הסכמה, בכפיה או בכוח. החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ''ח 1998, הרחיב את יריעת ההגנה החוקית בישראל, גם כנגד ''הטרדה מינית'' ובכך הגן על זקנות וזקנים גם מפני התעללות מינית שיש בה משום ''הטרדה מינית'' או ''התנכלות''.
 
מה זו ''הטרדה מינית''? 
הטרדה מינית מוגדרת על פי החוק ככל אחד מהמעשים הבאים: 
(1). סחיטה באיומים כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני; 
(2). מעשים מגונים;
(3). הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות. 
(4). התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות; 
(5). התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית; 
בנוסף לאמור לעיל, החוק מתייחס באופן ספציפי לזקנים חסרי ישע, במצבים המתוארים בפסקאות 3, ו-4 לעיל, אם נעשו אף מבלי שהאדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או ההתייחסויות, כאשר אותו אדם הוא חסר ישע – תוך ניצול יחסי המרות, התלות או הטיפול; או כאשר אותו אדם הוא מטופל במסגרת טיפול רפואי או נפשי – תוך ניצול התלות של המטופל במטפל.
 
מה זו ''התנכלות''? 
התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, או בתלונה או תביעה שהוגשו על הטרדה מינית. 
 
מה דינה של הטרדה מינית או התנכלות? 
הטרדה מינית היא עבירה פלילית אסורה, שדין העובר עליה נע בין שנתיים ולארבע שנות מאסר, תלוי בנסיבות. בנוסף לכך, הטרדה מינית היא עוולה אזרחית, המקנה לנפגע גם זכות לתבוע פיצויים כספיים – ראו סעיף 16 בהמשך.
 
הוראות נוספות הנוגעות להטרדה מינית בהקשר של יחסי עבודה
חוק למניעת הטרדה מינית כולל בחובו קשת של הוראות ספציפיות הנוגעות להטרדה מינית בהקשר של יחסי עובד מעביד - הוראות שחורגות מתחומי מאגר מידע זה. 

הסבר על פרקי החוק