פרק ו. חובת דיווח

פרק ו. חובת דיווח

 

המחוקק הישראלי ראה בחומרה רבה פגיעה בחסרי ישע. בשל כך, בשנת 1989, במסגרת הוספת פרק מיוחד המטפל בפגיעה בקטינים ובחסרי ישע, הוטלה חובה לדווח לעובד סוציאלי לחוק ההגנה על חוסים או למשטרה, בכל מקרה של חשד לעבירה כלפי אוכלוסיות אלה. חובה זו הוטלה על כלל הציבור עם דגש מיוחד על אנשי המקצוע. דווקא מתוך הכרה ומודעות לקושי להתמודד עם התופעה, ההכרה כי הטלת חובת דיווח עשויה להגביר את היכולת של החברה הישראלית לטפל ולהתמודד עימה. 
 
באיזה סיטואציות חייבים לדווח? 
החובה לדווח מתגבשת בכל מקרה שבו '' היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה עבירה בקטין או בחסר ישע בידי האחראי עליו''. חשוב לשים לב שחובת הדיווח חלה רק כאשר מדובר ב ''חסר ישע'', כאשר העבירה שנעברה עליו נעשתה ''זה מקרוב'', ומי שגרם לעבירה הוא ''האחראי על חסר הישע''.
לדוגמא, אם יש לי חשד שהשכן בדירה העליונה, שהוא בן 82, היה נתון לפני שנה לסחיטה מינית על ידי סרסור – אין חובת דיווח כי: א. עצם העובדה שהשכן הוא בן 82 לא הופכת אותו ל''חסר ישע''; ב. העבירה לא נעברה ''זה מקרוב''; ג. מי שביצע את העבירה איננו ''האחראי עליו''. מצד שני, אם מדובר בשכן בן 82 שהינו חולה או סובל מדימנציה, אשר הסרסור עבר להתגורר בביתו, ומונע ממנו ללכת לקנות אוכל במכולת בחודש האחרון – אז קיימת חובת דיווח. 
 
תוך כמה זמן חייבים לדווח? 
חייבים לדווח ''בהקדם האפשרי''. קשה לתחום את המושג במונחי זמן חדים (דקות, שעות, ימים). באופן כללי ניתן לומר כי חייבים לעשות זאת בכל המהירות האפשרית בנסיבות העניין.
 
מי חייב לדווח? 
ראשית, ''כל אדם'' חייב לדווח בתנאים שתוארו לעיל. שנית, כל אנשי המקצוע הטיפוליים והמסייעים, כלומר: רופא, אחות, עובד חינוך, עובד סוציאלי, עובד שירותי רווחה, שוטר, פסיכולוג, קרימינולוג או עוסק במקצוע פרה-רפואי, וכן מנהל או איש צוות במעון או במוסד שבו נמצא קטין או חסר ישע - שעקב עיסוקם במקצועם או בתפקידם היה להם יסוד סביר לחשוב כי נעברה עבירה – גם הם חייבים בדיווח.
 
למי מדווחים? 
חובת הדיווח היא לעובד סוציאלי לחוק ההגנה על חוסים (כלומר, צריך להתקשר ללשכת הרווחה המקומית ולבקש את עובד סוציאלי לחוק ההגנה על חוסים ) או למשטרה (כלומר, צריך להתקשר לתחנת המשטרה המקומית ולהודיע כי הנכם מבקשים לדווח על התעללות בחסר ישע). 
 
מה קורה אם לא מדווחים? 
אי דיווח הינו עבירה פלילית שדינה מאסר עד שלושה חודשים (לאדם מן היישוב) ועד שישה חודשים (לאנשי מקצוע). מעבר לכך, אי הדיווח גורם בפועל להמשך הסבל של הזקנים הנתונים להתעללות, ולהחרפת הפגיעה בהם. 
 
מה קורה אם כן מדווחים? 
בעקבות הדיווח המשטרה או עובד סוציאלי לחוק ההגנה על חוסים מקיימים חקירה בדיווח, מבקרים את הזקן, בודקים את העובדות, מזמנים את מי שחשוד בביצוע העבירה לחקירה, ובמידת הצורך, מגישים כתב אישום כנגד מי שביצע את העבירה.
יחד עם זאת, במידה והדיווח מתקבל במישרין למשטרה, חובתה להעביר את המידע קודם כל לעובד סוציאלי לחוק ההגנה על חוסים , ולא תפעל לפני שתיוועץ בו – אלא אם כן נדרשת פעולה מיידית שאינה סובלת דיחוי (וגם אז עדיין מוטלת החובה להיוועץ עם עובד סוציאלי לחוק ההגנה על חוסים לאחר ביצוע הפעולה הדחופה). 
 
האם אפשר לבקש פטור מדווח למשטרה או לבקש כי לא תפתח חקירה פלילית? 
לאחר שנמסר דיווח לעובד סוציאלי לחוק ההגנה על חוסים אודות מקרה של התעללות בזקנים, יכול פקיד הסעד לבקש לפטור אותו מדיווח ובמקרים אחרים, להמליץ על הימנעות מנקיטת אמצעים. הסמכות החוקית לקבל החלטה שלא לפתוח בחקירה משטרתית ולהעדיף את הפתרון הטיפולי החוץ-פלילי, נתונה בידי ועדה בין מקצועית, הכוללת את נציג פרקליט/ת המחוז, קצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה, ועובד סוציאלי לחוק ההגנה על חוסים המחוזי. מנגנון זה אמור לשמש מעין ''שסתום בטחון'' מפני מקרים בהם הפעלת הסמכות העונשית עלולה לגרום יותר נזק מתועלת.
 
חובת דיווח מכוח חוקים נוספים
בנוסף לחובת הדיווח הכללית שתוארה לעיל, ישנם חובות דיווח נוספים ומיוחדים. כך, מכוח תקנות בריאות העם (הודעה על חשש לאלימות) תשל''ו 1975, רופא או אחות המוסמכים אותה שעה להחליט על קבלת חולים, אשר מתעורר אצלם חשש סביר שאדם פצוע, חסר הכרה, או מת, שהגיע לבית החולים, היה מעורב במעשה אלימות – החובה שלהם היא להודיע על כך מייד לתחנת משטרה הקרובה.
 
הבעייתיות עם חובת הדיווח 
חובת הדיווח יוצרת במציאות בעיות אתיות לא פשוטות. היא פועלת בניגוד לחובה האתית לסודיות, פרטיות ואי חשיפת מידע המוטלת על כל בעלי המקצוע הטיפוליים. היא עלולה לגרום לשבירת האמון בין המטופל ובין איש המקצוע, ואף לגרום לפגיעה בהליך הטיפולי. לעיתים הדיווח וההתערבות בעקבותיו, גורמת ליותר נזק מאשר תועלת. בפועל יש עדויות לכך שאנשי מקצוע רבים אינם ממלאים את חובתם או מפרשים את החובה בצורה צרה ביותר.

הסבר על פרקי החוק