פרק יא. מעונות לזקנים סיעודיים ותשושי נפש

פרק יא. מעונות לזקנים סיעודיים ותשושי נפש

המסגרת החוקית של מוסדות סיעודיים – בתי חולים ומוסדות לזקנים סיעודיים ותשושי נפש נמצאים תחת פיקוח משרד הבריאות. הזקנים הסיעודיים ותשושי הנפש מאושפזים במחלקות סיעודיות בבתי-אבות או בבתי-חולים, או במעונות ייחודיים המיועדים להם. ניהולם של אותם מעונות או מחלקות מוסדר בחוקי הבריאות השונים ובתקנות שהותקנו מכוחם. כך, למשל, קובעת פקודת בריאות העם, 1940, עיקרון כללי לפיו לא יוקם מוסד לטיפול ממושך בקשישים סיעודיים ותשושי נפש אלא אם כן ניתן רישיון לעשות כן. ניהולו השוטף של המוסד והפעלתו יהיו כפופים להוראות החוק והתקנות ולפרטי הרישיון שניתן לעניין זה. עוד חלים על אותם מוסדות חוק זכויות החולה, תשנ''ו-1996, חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ''ד-1994 ועוד. כמו בהקשר של מעונות לקשישים עצמאיים ותשושים, גם כאן - ניתן לסגור מוסד הפועל ללא רישיון.

הסבר על פרקי החוק