פרק ח. מגילת זכויות המטופל

פרק ח. מגילת זכויות המטופל

 

חוק זכויות החולה התשנ''ו – 1996 נכנס לתוקפו באוגוסט 1996.
מגילה זו מפרטת את עיקרי זכויות החולה כפי שקיבלו ביטוי ומחייבים בחוק זכויות החולה. 
1. כל הנזקק לטיפול רפואי, זכאי לקבלו. במצב חרום רפואי – ללא כל תנאי. בשאר המצבים – בהתאם להסדרים ולתשלומים הנהוגים במערכת הבריאות.
2. הטיפול הרפואי יוענק למטופל ללא הפליה מטעמי דת, גזע, מין, לאום או ארץ מוצא, וכיוצא באלה.
3. מטופל זכאי לקבל טיפול מקצועי, איכותי ויחס אנושי.
4. הטיפול במצב חרום רפואי או סכנה חמורה, ינתן לפי מיטב יכולתו של המטפל או של המוסד הרפואי ובמקרה הצורך יכלול הפניית המטופל לטיפול במקום אחר.
5. מטופל זכאי לדעת את זהות המטפל בו ותפקידו.
6 . מטופל זכאי להשיג מיוזמתו ''דעה נוספת'' לעניין הטיפול בו ולקבל את שיתוף הפעולה של הצוות הרפואי והמוסד הרפואי לצורך זה.
7. מטופל העובר למטפל אחר או למוסד רפואי אחר, זכאי לשיתוף פעולה של המטפלים והמוסדות הרפואיים לשם הבטחת המשך הטיפול הנאות בו. 
8. מטופל המאושפז במוסד רפואי רשאי לקבל מבקרים לפי הסדרים שיקבע מנהל המוסד.
9.מטופל זכאי שכבודו ופרטיותו ישמרו במהלך כל שלבי הטיפול הרפואי.
10 .
א. מטופל זכאי שלא ייתן לו טיפול אלא אם כן נתן הסכמתו המוקדמת לכך, לאחר שקיבל את כל המידע הרפואי על הטיפול הרפואי הדרוש לו כדי להחליט בנדון. 
ב. במקרים מסוימים, במצב חירום רפואי או בנסיבות בהן המטופל אינו מסוגל להסכים או בנסיבות אחרות המפורטות בחוק – רשאי מטפל לתת טיפול רפואי אף ללא הסכמת המטופל.
ג. בנסיבות חריגות, כאשר נשקפת למטופל סכנה חמורה והוא מתנגד לקבלת טיפול רפואי דחוף שהוא זקוק לו, רשאי מטפל לתת את הטיפול אף בניגוד לרצון המטופל, וזאת על-פי אישורה של ועדת אתיקה, אשר דנה בעניין לאחר ששמעה את המטופל.
11. מטופל רשאי למנות בא כוח מטעמו שיהיה מוסמך להסכים במקומו לקבלת טיפול רפואי, בנסיבות ובתנאים שהוא יורה. 
12.מטופל זכאי לקבל מן המוסד הרפואי או מהמטפל מידע רפואי מן הרשומה המתעדת את הטיפול בו. במקרים מסוימים, בנסיבות בהן עלולה מסירת המידע לגרום נזק חמור למטופל, רשאי המטפל שלא למוסרו בכפוף לאישור ועדת אתיקה.
13. מטופל זכאי לשמירה על סודיות המידע הרפואי הנוגע אליו.
14. בכל מוסד רפואי ימונה אחראי לזכויות המטופל שתפקידו יהיה קבלת תלונות של מטופלים וייעוץ וסיוע להם בכל הקשור למימוש זכויותיהם.
15. מטופל זכאי לקבל מידע על ממצאיה ומסקנותיה של ועדת בדיקה שהוקמה לשם בדיקת תלונה שלו או לשם בדיקת אירוע חריג הנוגע לטיפול הרפואי בו.

הסבר על פרקי החוק