פרק א. מטרתו וחשיבותו של חוק זכויות החולה

פרק א. מטרתו וחשיבותו של חוק זכויות החולה

 

חוק זכויות החולה, אשר נחקק בשנת 1996, מבטא הכרה רשמית ומפורשת במכלול הזכויות הנתונות לאדם החולה, המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי, תוך הגנה על כבודו ועל פרטיותו. אומנם, גם בטרם נחקק חוק זה היו נתונות לחולה ולמטופל זכויות, אולם הן לא עוגנו באופן מסודר ומרוכז בדבר חקיקה אחד. חוק זכויות החולה מהווה חלק ממגמת המשפט הישראלי בשנים האחרונות לחזק את זכויות היסוד של האדם באמצעות עיגונן בחוק. נקודת המוצא של החוק היא המטופל עצמו, ולכן הוא מיועד כל-כולו לפירוט הזכויות הנתונות לו, תוך הגנה על כבודו של המטופל ועל פרטיותו. שני ערכים אלה מודגשים במיוחד בחוק זה, שכן להם חשיבות עליונה במיוחד כאשר המדובר בטיפול רפואי. כך, נפתח החוק בהצהרה כי מטרתו היא ''לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו''. 
לשמירה על זכויות החולה חשיבות מיוחדת מבחינות רבות. ראשית, חשוב להבין שה''חולה'' וה''מטופל'' הם למעשה כל אדם בחברה, שכן מי מאיתנו לא הזדקק או יזדקק לטיפול רפואי בשלב זה או אחר של חייו? יתרה מזו, ההזדקקות לטיפול רפואי רלבנטית במיוחד לאוכלוסייה הזקנה. זו האוכלוסייה אשר צורכת שירותי בריאות במידה המשמעותית ביותר ותלויה במערכות הבריאות השונות. אדם הנזקק לטיפול רפואי נמצא, בהגדרה, בעמדה חלשה יחסית מול המטפל, שכן אין בידיו הידע המקצועי הדרוש, הוא מצוי בחוסר ודאות, במצב בו הוא חשוף הן פיסית והן נפשית, ולכן חייב הוא לרחוש אמון לשיקוליו ולמקצועיותו של המטפל. למעשה, המטופל מפקיד בידיו של המטפל את גופו ואת בריאותו. מדובר במצב הרגיש ביותר מבחינת חשיפה של אדם לבעל תפקיד כלשהו, ומכאן ההגנה המוגברת הנדרשת הן על כבודו והן על פרטיותו של המטופל. שנית, זכויות החולה נובעות מזכותו של האדם על גופו, מזכותו לפרטיות ומזכותו לאוטונומיה, כלומר- הזכות להחליט החלטות לגבי גופו ולגבי אופן הטיפול בו. כל אלו נגזרים מן ההכרה בכבוד האדם, כך שניתן לראות בזכויות החולה מעין ''מקרה פרטי'' של הגנה על הכבוד; זוהי הגנה על כבודו של האדם בשעה שהוא זקוק לכך יותר מכל - בשעה שהוא נזקק לטיפול רפואי. דברים אלה חשובים במיוחד לאוכלוסייה זקנה, שבשל סטריאוטיפים חברתיים קיימת נטייה לייחס להם חוסר יכולת לקבל החלטות בצורה עצמאית, או נטייה לאמץ גישה פטרנליסטית, שיודעת ''טוב יותר'' מה נכון וראוי לזקנים.

הסבר על פרקי החוק