פרק ה. איזה פיצוי ניתן לקבל?

פרק ה. איזה פיצוי ניתן לקבל?

עובד או אדם שהופלה לרעה מפאת גילו זכאי לקבל פיצוי מלא בגין כל הנזקים הכספיים הישירים שנגרמו לו עקב האפליה לרעה (לדוגמא, תשלום מלוא תוספות השכר אותם לא קיבל בגלל האפליה לרעה). אבל, החידוש המעניין שהוסף לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה הוא הענקת הסמכות לבית הדין לעבודה לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק ממון, בשיעור שיראה לו בנסיבות העניין, עד לסך של כ- 50,000 ₪. כלומר, שוב, בנסיון לעודד הגשת תביעות בגין אפליה מטעמי גיל, מבקש החוק לתת פיצוי כספי, גם במקום שלא נגרם נזק כספי ישיר, וזאת בשל הפגיעה וההשפלה הכרוכים באפליה מטעמי גיל, וליצור תמריץ למי שנפגע עקב ההפליה, להגיש את תביעתו.

הסבר על פרקי החוק