פרק ו. לאיזה הנחות זכאים אזרחים ותיקים מכוח החוק?

פרק ו. לאיזה הנחות זכאים אזרחים ותיקים מכוח החוק?

 

החוק מגדיר ''תחומי הנחות'' שבהם זכאים האזרחים הותיקים לקבל הנחות מכוחו. להלן תחומים אלה: 
 
1. תחבורה ציבורית 
מכוח החוק כל אזרח ותיק זכאי להנחה של 50% מדמי הנסיעה בתחבורה ציבורית, הן עירונית והן בין עירונית, והיא תינתן על כל סוגי הכרטיסים הקיימים בתחבורה הציבורית.
 
2. אגרת טלוויזיה
מכוח החוק כל אזרח ותיק זכאי לפטור של 50% בתשלום האגרה בעד החזקת מקלט טלויזיה. 
ההנחה תנתן גם במצב בו רק אחד מהדיירים באותה יחידת דיור בה נמצא מקלט הטלוויזיה הוא אזרח ותיק.
 כל האזרחים הוותיקים פטורים מתשלום אגרת הטלוויזיה - אגרת הטלוויזיה החלה על אזרחים וותיקים ממומנת על ידי תקציב המדינה. פטור זה מחודש מדי שנה.
משרד האוצר נושא  בתשלוםה אגרה עבור האזרחיםהוותיקים ועל כן אין הם נדרשים לשלם את חלקם באגרה.
 
 3. דמי כניסה לגנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים אתרי הנצחה ועתיקות
אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי כניסה לגנים ולאתרים.
 
4. דמי כניסה לתערוכות, למוזיאונים ולמופעי תרבות ואמנות
אזרח ותיק זכאי להנחה של 50% מדמי כניסה למופעים או לסוגי מופעים הניתנים על ידי גופים הנתמכים על ידי המדינה.
 
5. ארנונה
ככלל, ההנחה בארנונה לאזרחים ותיקים חלה רק על דירת מגורים המשמשת כדירת המגורים של האזרח הותיק, וביחס לשטח מקסימאלי של 100 מ''ר. על שטח של מעבר ל- 100 מ''ר אין זכאות להנחה מכוח החוק. 
ההנחה היא בשיעור של 100% לאזרח ותיק המשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה. אם האזרח הותיק אינו מקבל הבטחת הכנסה, הוא זכאי להנחה בשיעור של 30%, אך זאת אך ורק אם סך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, אינו עולה על השכר הממוצע במשק (לעובדים ישראליים בלבד). במידה ובדירה גרים יותר מאזרח ותיק אחד, תינתן ההנחה רק אם סך כל ההכנסות של המתגוררים בדירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק. 
ההנחה תינתן לאותו אזרח ותיק בעד דירת מגורים אחת בלבד.
ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק אחד אף אם בדירה גרים יותר מזכאי אחד.
ההנחה תינתן על פי בקשה בכתב החתומה על ידי המבקש הכוללת את הפרטים והמסמכים שקבעה הרשות המקומית לעניין זה.
 
6. תרופות 
מכוח החוק  אזרח ותיק , המקבל קצבת זיקנה בתוספת השלמת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, זכאי להנחה בשיעור של 50% ממחיר התרופות שנקבע לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. ההנחה משולבת בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ותוארה בפרק המתאר את החוק הנ''ל הזכאות להנחה קיימת בין אם רוכשים את התרופה בבית מרקחת של קופת החולים, ובין אם רוכשים את התרופה בכל בית מרקחת אחר על פי מרשם רפואי שניתן על ידי קופת חולים ובהתאם לנהליה. 
 
7. הנחות נוספות 
יש לזכור כי בנוסף להנחות המעוגנות בחוק האזרחים הותיקים, גמלאים ואזרחים ותיקים זכאים להנחות מכוח הסכמים, הסדרים, הנחיות או כללים אחרים. כמעט בלתי אפשרי לתת רשימה מלאה של כל ההנחות וההטבות להם זכאים אזרחים ותיקים מחוץ לגבולות החוק, לאור העובדה שהם משתנים ממקום למקום ומזמן לזמן. יחד עם זאת, חובתם של האזרחים הותיקים לשאול ולברר בכל מקרה ומקרה האם ישנה הנחה הניתנת לאזרחים ותיקים בגין השירות או המוצר אותו הם מבקשים לרכוש ולקבל. 
 
8. כפל הנחות 
במידה ואזרח ותיק זכאי להנחה מכוח החוק, ובאותו עניין הוא גם זכאי להנחות נוספות מכוח דין או הסכם אחר – האזרח הותיק יהיה זכאי להנחה אחת בלבד, בשיעור הגבוה מבינהן. יחד עם זאת, (ובכפוף לאמור לעיל), אין בחוק בכדי לפגוע בכל זכות או הטבה אחרת הניתנת לאזרחים ותיקים על פי כל דין או הסכם.

הסבר על פרקי החוק