פרק ה. מינוי יועץ לענייני אזרחים ותיקים בכל עיר ומועצה מקומית

פרק ה. מינוי יועץ לענייני אזרחים ותיקים בכל עיר ומועצה מקומית

 

בתיקון משנת 2010 נקבע כי בכל עיר ומועצה מקומית ימונה יועץ לענייני אזרחים ותיקים. מדובר במינוי של עובד קיים ברשות המקומית שימונה כיועץ בנוסף על תפקידו האחר ברשות המקומית. היועץ צריך להיות בעל תואר אקדמי או תעודה שוות ערך לתואר אקדמי והוא בעל ניסיון  של 3 שנים לפחות בתפקיד ניהולי או בענייני אזרחים ותיקים. 

היועץ צריך לקבל הכשרה לתפקידו על ידי המשרד לאזרחים ותיקים.
 היועץ כפוף ישירות לראש הרשות המקומית ואלה הם תפקידיו:
        (1)   הרחבה ושיפור של שירותים קיימים לאזרחים ותיקים;
        (2)   גיבוש מדיניותה של הרשות המקומית לשם קידום ענייני האזרחים הוותיקים; 
        (3)   הפעולות שיש לנקוט לשם טיפוח תודעה ציבורית בענייני אזרחים ותיקים באמצעות חינוך, הדרכה והסברה. 
        (4)   איסוף מידע ונתונים הנוגעים לענייני האזרחים הוותיקים שבתחום הרשות המקומית;
        (5)   איתור צורכי האזרחים הוותיקים שבתחום הרשות המקומית, לשם הכנת תכניות לקידום ענייניהם;
        (6)   שיתוף פעולה עם אנשים, גופים וארגונים הפועלים בתחום הרשות המקומית בענייני אזרחים ותיקים;
        (7)   בחינת ההשלכות של החלטות הרשות המקומית הנוגעות לעניינם של האזרחים הוותיקים ברשות, והגשת חוות דעת בדבר ההשלכות האמורות.

הסבר על פרקי החוק