פרק א. הגדרות

פרק א. הגדרות

 

גיל פרישה: 
גיל פרישה מוגדר כגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל גילו, ולקבל (בכפוף לתנאים הקבועים בדין או בהסכם) פנסיה. או במילים יותר פשוטות – גיל פרישה הוא למעשה גיל הזכאות לקבלת פנסיה תעסוקתית.
גיל הפרישה בישראל, בעקבות חוק גיל הפרישה משנת 2004 הם: 62 לנשים, ו 67 לגברים. בנוסף, ככל שהדבר נוגע לנשים אשר נולדו אחר שנת 1950, הרי שאמורה להיות מוקמת ועדה צבורית לבחינת גיל הפרישה של נשים אלו. וועדה זו אמורה להציג את המלצותיה עד ליום 30.6.2011. במידה ולא תעשה כן, יעלה גיל הפרישה לנשים, באופן אוטומטי, לגיל 64. 
 
מה זה גיל פרישה חובה: 
גיל פרישה חובה הוא הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו. גיל פרישה חובה מעבודה בישראל הוא 67 לנשים ולגברים כאחד. 
כלומר, אדם שהגיע לגיל 67, מעבידו זכאי ל''פטר'' אותו והדבר לא יחשב כ''פיטורים'' במובן זה שלא נדרשת כל עילה או סיבה, שכן החוק מתיר עם הגיע העובד לגיל הפרישה חובה, לסיים את עבודתו. העובד אינו זכאי ''לחייב'' או ''לדרוש'' ממעסיקו להמשיך ולהעסיקו מעבר לגיל זה, גם אם לא עשה כל רע וגם אם הינו כשיר ומוכשר.
 
גיל הפרישה המוקדמת 
גיל פרישה מוקדמת הוא הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לקבל פנסיה – אף בטרם הגיע לגיל פרישה (כפי שפורט לעיל). 
גיל הפרישה המקודמת בישראל הוא 60 לגברים ולנשים. 
כלומר, החל מגיל 60, רשאים עובדים בישראל לצאת לפנסיה מוקדמת ולהתחיל לקבל פנסיה (בכפוף לזכויות הפנסיה שהם צברו והוראות הפנסיה בכל הנוגע לקבלת פנסיה מוקדמת). יחד עם זאת, מתחת לגיל 60 עובד בישראל אינו רשאי להפסיק לעבוד ולקבל פנסיה. 
 
גיל זכאות לקצבת זיקנה 
יש להזהר לא להתבלבל בין גיל הפרישה ובין גיל הזכאות לקבלת קצבת זקנה. גיל הזכאות לקבלת קצבת זקנה מפורט בחוק הביטוח הלאומי.
 
הוראות המעבר – השינוי ההדרגתי בגיל הפרישה 
המעבר ושינוי של גיל הפרישה מגיל 60 לגיל 62 לנשים (ובנסיבות מסויימות אף לגיל 64), ומגיל 65 ל- 67 לגברים, נעשה באופן הדרגתי. 
ראו טבלה נספח א' – לגבי העליה ההדרגתית לגברים
ראו טבלה נספח ב' – לגבי העליה ההדרגתית לנשים 
 
היחס בין הוראות חוק גיל פרישה והוראות הקבועות בהסכמי עבודה קיבוציים או הסכמים אחרים 
ההוראות המפורטות לעיל והקבועות בחוק גיל הפרישה גוברות ומשנות כל הוראה אחרת ביחס לגילאי הפרישה. 
יחד עם זאת, ניתן בהסכם בין העובד והמעביד לקבוע כי גיל הפרישה יהיה גבוה מגיל פרישת החובה. 
כמו כן ניתן לקבוע כי גיל הפרישה המוקדמת יהיה נמוך מגיל הפרישה המוקדמת הקבוע בחוק, ובלבד שהמעביד יישא בעלויות הנובעות מכך במלואם.

הסבר על פרקי החוק