גיל פרישה

גיל פרישה

עד שנת 2004, לא היה בישראל חוק כללי המסדיר את סוגיית גיל הפרישה. למעט קבוצות עובדים נבחרות, כגון עובדי המדינה, גיל הפרישה מעבודה נקבע לרב בהסכמי עבודה קיבוציים ולא בחוק כללי של הכנסת. ההסדר המקובל במרבית ההסכמים הקיבוציים קבע כי גיל הפרישה לנשים היה 60 ואילו גיל הפרישה לגברים היה 65. הדבר תאם גם הסדרים חוקיים רבים אחרים, שאימצו אמות מידה גילאיות דומות. מצב דברים זה השתנה באופן מהותי עם חקיקת חוק גיל פרישה, התשס''ד 2004 אשר עיקריו יוצגו להלן.

הסבר על פרקי החוק