פרק ז. מתי קמה זכות ירושה למדינה?

פרק ז. מתי קמה זכות ירושה למדינה?

במקרה בו אין למוריש קרובי משפחה כמפורט בחוק או בן-זוג, המדינה יורשת את עזבונו על פי דין. זאת משום שהמחוקק מעוניין למנוע מצב בו לנכסים לא יהיו כל בעלים. נכסי המנוח עוברים לבעלות המדינה. 
החוק קובע כי נכסים אלו חייבים לשמשה למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד. 
כמו כן, שר האוצר רשאי, לפי שיקול דעתו, להעניק מנכסי המנוח או לשלם; 
א. לאדם אשר ערב מות המוריש היה תלוי במוריש לכלכלתו; 
ב. לאדם או תאגיד אשר המוריש, ערב מותו, היה תלוי בו לכלכלתו;
ג. לקרוב משפחה של המוריש או של בן זוגו אשר אינו משתייך לרשימת היורשים על פי דין הקבועה בחוק.

הסבר על פרקי החוק