פרק ו. מהן זכויות הירושה במקרה של אימוץ?

פרק ו. מהן זכויות הירושה במקרה של אימוץ?

רושה במצב של אימוץ דומה לירושה הרגילה מכוח קשרי דם, אם כי במגבלות מסוימות. האימוץ יוצר זכויות ירושה אך ורק בין המאמץ למאומץ, ולא בין שאר בני המשפחה של המאמץ או של המאומץ. 
הכלל הבסיסי הוא כי המאומץ זכאי לרשת את מאמצו כאילו היה ילדו הביולוגי. כך גם צאצאי המאומץ (למשל, ילדיו ונכדיו) זכאים לרשת את המאמץ. בנוסף, זכאים המאומץ וצאצאיו לרשת את קרוביו הביולוגיים של המאומץ, אולם הורי המאומץ והורי הוריו וצאצאיהם אינם יורשים את המאומץ. 
מן הפן ההופכי, המאמץ זכאי לרשת את המאומץ כאילו היה הורהו. המגבלות באשר לקרובי המשפחה הנוספים מתמקדות בכך שהמאומץ וצאצאיו אינם זכאים לרשת את קרובי המשפחה של המאמץ; כך, גם קרובי המשפחה של המאמץ אינם יורשים את המאומץ.
כפי שניתן לראות, המאומץ והמאמץ יורשים זה את זה כאילו היה ביניהם קשר דם, אולם המחוקק מעוניין למנוע הטלת חובות או זכויות הנובעים מהאימוץ על שאר בני המשפחה, של המאמץ ושל המאומץ. כמו כן, כאמור לעיל, המאומץ וצאצאיו יורשים הן את קרוביהם הביולוגיים והן את המאמץ.

הסבר על פרקי החוק