פרק ב. מהי ירושה על פי דין ?

פרק ב. מהי ירושה על פי דין ?

עריכת צוואה היא רשות ולא חובה. חלק מן האנשים בוחרים לערוך צוואה, בה הם קובעים מי יירש את נכסיהם ובאילו תנאים, אולם מרבית האוכלוסייה בישראל אינה עושה כן. בהתאם לכך, בחוק הירושה קבועים שני מסלולים. המסלול האחד מתייחס למצב בו אדם הותיר אחריו צוואה. מסלול זה מטרתו לכבד ולהגשים, למעט סייגים מועטים, את רצונו של המצווה. זהו המסלול של ''ירושה על פי צוואה''.
המסלול השני, בו נתמקד בפרק זה, קובע כללים החלים על נכסיו של אדם שנפטר ולא הותיר אחריו צוואה, או אדם שהותיר צוואה כה פגומה עד כי אין אפשרות לקיימה. במקרה כזה החוק קובע מי יירש את נכסיו. ירושה זו קרויה ''ירושה על פי דין'', שכן האופן בו תחולק נקבע בדין, על ידי המחוקק.

הסבר על פרקי החוק