פרק י. הוראת צוואה בלתי ברורה או בלתי חוקית

פרק י. הוראת צוואה בלתי ברורה או בלתי חוקית

 

הוראת צוואה בלתי ברורה הוראת צוואה שאין אפשרות להבין ממנה למי ציווה המצווה או מה ציווה, או שאין אפשרות כלל להבין את משמעותה- בטלה. הכוונה היא להוראה שהיא כה בלתי ברורה, עד כי לא ניתן להבין ממנה מה הייתה כוונתו של המצווה. במקרה כזה, אם אין אפשרות להבין מתוך ההוראה עצמה מהי כוונת המצווה, לא ישלים בית המשפט את ההוראה אלא יכריז על בטלותה.

 הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי 

כללי- ציינו כבר כי מטרת המחוקק היא להגשים את רצונו של המצווה כפי שביטא אותו בצוואתו. ואולם, אחד הסייגים המרכזיים לכך הוא כי לא תכובד הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי. זאת כדי שלא לאפשר לאדם לצוות על דבר כלשהו שאינו רצוי לחברה מבחינה חוקית ומוסרית או שאינו אפשרי. כשהוראת צוואה בטלה, הרכוש או הנכסים המצווים בה יחולקו לפי כללי הירושה על פי דין

הוראת צוואה שביצועה בלתי אפשרי- גם הוראה כזו בטלה. הכוונה להוראה המצווה רכוש, למשל, למי שאינו יכול לרשת, מסיבה כלשהי, כמו צאצא של המוריש שלא היה בחיים בעת מות המוריש (ולא נולד תוך 300 יום ממותו) או מי שמת לפני מות המוריש, או במידה והמוריש דורש לבצע דבר מה שאיננו אפשרי לביצוע עוד או שהדבר מלכתחילה היה בלתי אפשרי.

הסבר על פרקי החוק