פרק ו. מה על המצווה לעשות בעותק הצוואה לאחר עריכתה ?

פרק ו. מה על המצווה לעשות בעותק הצוואה לאחר עריכתה ?

 

אדם שערך צוואה בכתב יד או בעדים יכול לשמור אותה אצלו, בכל מקום שבו יבחר. אדם הרוצה להיות בטוח כי הצוואה תימצא עם מותו וכי היא תישמר מפני פגעי הזמן, רשאי, ולא חייב, להפקיד אותה בבית המשפט. ההפקדה היא למעשה מסירת הצוואה לשופט או לרשם בית המשפט. ההפקדה חייבת להיעשות על ידי המצווה עצמו בלבד. אין לאף אדם זכות לעיין בצוואה שהופקדה או אפילו זכות לדעת כי הופקדה, אלא באישור בית המשפט. הצוואה מוכנסת למעטפה הנסגרת בחותם שעווה. בית המשפט מעביר הודעה על הפקדת הצוואה למשרד לרישום מרכזי של צוואות בירושלים. 

כיצד מוצאת הצוואה בעת מות המצווה?- בכל מקרה בו מוגשת בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה, בית המשפט בודק במשרד הרישום המרכזי של הצוואות אם נמסרה צוואה. במידה וכן, מוצאת הצוואה ומועברת לזוכים לפי הצוואה. 
במידה וישנה בבית המשפט צוואה שהופקדה, ובתוך שלושה חודשים ממות המצווה לא הוגשה לבית המשפט בקשה לצו קיום צוואה, בית המשפט ימסור הודעה על כך לזכאים לפי הצוואה ויודיע על כך ברבים. הצוואה תיפתח על ידי הרשם או השופט. 
גם למי שערך צוואה בפני רשות ישנה זכות להפקיד את צוואתו בבית המשפט, באופן המתואר כאן. 
עדים לצוואה בעל פה חייבים להפקיד בבית המשפט את זיכרון הדברים שערכו לפי צוואת המנוח. כמו כן, כל אדם שבידו צוואה חייב למוסרה, במקור או בהעתק מאושר, לבית המשפט מייד לאחר שנודע לו על מות המצווה. המפר הוראה זו צפוי לדין פלילי.

קבלת הצוואה המופקדת בחזרה- למצווה זכות לקבל חזרה את הצוואה שהפקיד בבית המשפט בכל עת. קבלתה חזרה אינה מביאה לביטולה. צוואה שנלקחה חזרה מן ההפקדה תקפה לכל דבר ועניין. 

אגרה-הפקדת צוואה כרוכה בתשלום אגרה לפירוט סכומי האגרה .

 

הסבר על פרקי החוק