ניר עציון, נוה שאנן, חיפה

ניר עציון, נוה שאנן, חיפה

התיכון 37
מיקוד: 
32296
טלפון: 
04-8238512

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
אין פיקוח
סוג שירות: 
אספקת ארוחות
שירותים ניתנים: 
ארוחות במקום לקשישים מהקהילה
מכירת ארוחות מקוררות הביתה
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
בלי מוגבלויות
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אין צורך במסמכים כלשהם
אופן התשלום: 
תשלום פרטי
נגישות: 
לא רלוונטי
שפות: 
דוברי עברית
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי
צוות מקצועי: 
מקצוע לא רלוונטי (ארגון-וולונטארי/יחידת מטה)