אלוש אורטופדיה, הרצליה

אלוש אורטופדיה, הרצליה

רח' סוקולוב 78
מיקוד: 
46497
טלפון: 
09-9583777, 050-6799922
פקס: 
09-9519550

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
פרטי (כולל חברה, וחברה בע''מ)
פיקוח: 
משרד הבריאות
סוג שירות: 
שיווק ציוד מיוחד
שירותים ניתנים: 
הסתגלות לעזרים רפואיים/טיפול עצמי
מכירת ציוד מיוחד (רפואי/אופטי/אחר)
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
מוגבלות מוטורית(כולל נוירומוסקולרית/אורתופדית)
שיתוק מוחין
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
אין הגבלה על אזור מגורים

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
אין סייג לקבלה
אופן הפניה: 
באמצעות גורם מטפל כלשהו
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
דו''ח/אישור רפואי תפקודי/סכום מחלה
אופן התשלום: 
תשלום פרטי
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי