איל''ה, ארגון ישראלי לרווחת הנכה, באר-שבע

איל''ה, ארגון ישראלי לרווחת הנכה, באר-שבע

רח' השלום 20
מיקוד: 
84422
טלפון: 
08-6231328 ,08-6277230
זמן מתן שרות: 
ג',ה' 1300-0900, א' 2000-1600

מידע כללי

מסגרות מפעילות: 
עמותה
פיקוח: 
ועד ציבורי/ עמותה/ חברה
סוג שירות: 
ייעוץ משפטי
שדולה לקידום מודעות/ הסברה/ חקיקה
שירותים ניתנים: 
ייעוץ משפטי
ייעוץ רפואי
סיוע אחר ליחיד/למשפחה
סיוע בפניות לגורמים בקהילה
סיוע כספי (הלואות, מלגות)
סיוע כספי-הנחות
חרום: 
0

קבוצות זכאות

אפיון הבעיה: 
כל בעיה/נכות שהיא
מספר מקומות: 
8888
אנשים בחדר: 
מין: 
זכר ונקבה (שניהם)
אזור מגורים: 
עיר/רשות בהם נמצא השירות

מידע כללי (המשך)

סייג לקבלה: 
מיועד לחבר רשום (קופ''ח/אגודה/ארגון)
אופן הפניה: 
ישירות לשירות
מסמכים נילווים: 
אישור/תעודת נכות/פיגור וכדומה
אופן התשלום: 
תשלום עבור חלק מהשירותים
תשלום פרטי
איפיון דתי: 
ללא הקשר דתי