שירותים תומכים בקהילה

שירותים תומכים בקהילה

רקע
תחום שירותים תומכים בקהילה עוסק בנושאים הבאים:

1.      מודלים לתיאום טיפול

2.      שדרוג תשתיות קיימות כרצף מסגרות לאנשים עם ירידה תפקודית בקהילה

3.      בני משפחה מטפלים

4.      הפגת בדידות

מטרות התחום

פיתוח שירותים קיימים בקהילה כשירותים אינטגרטיביים ממוקדי לקוח המסייעים לזקנים בירידה תפקודית ולבני משפחותיהם באמצעות תיאום טיפול ובהתאמתם לצורכיהם המשתנים.

עקרונות פעולה

1.        ביסוס טרמינולוגיה משותפת ומוסכמת על המערכות השונות, בנוגע לשלבי הירידה התפקודית והמענים הנדרשים בכל שלב לזקנים ולבני משפחותיהם.

2.        הטמעת גישה ושירות של תיאום טיפול לזקן ולבני משפחתו במסגרת השירותים הקיימים בקהילה.

3.      ראייה ישובית כוללת ופיתוח מנגנון יישובי לאבחון ולהכוונה לשירותים ולמענים קיימים.

4.      עבודה מבוססת נתונים מעודכנים כבסיס לקבלת החלטות.

נושאי התחום