דמנציה

דמנציה

אשל עוסקת בקידום תכניות לאבחון ולטיפול באנשים עם דמנציה ובני משפחותיהם, ומעורבת בפיתוח ויישום תכניות ברמת המדיניות, הקהילה (מקצועית וחברתית), הפרט והמשפחה. תכניות אלה מתבצעות בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה, עמותות וארגונים העוסקים בתחום.
לאורך השנים, תכניות אשל בתחום הדמנציה נחלקו לשלושה: מניעה, ירידה קוגניטיבית ראשונית וסוף המחלה, במקביל לקיום הכשרות לאנשי מקצוע וסמך מקצועיים שעובדים עם אנשים עם דמנציה.
מסוף שנת 2013, פיתוח התכניות נעשה בשיתוף עם משרד הבריאות ובהלימה להמלצות התכנית הלאומית להתמודדות עם מחלת האלצהיימר ודמנציות אחרות ומניעתן.

מטרות: 

 • שימור איכות החיים של אנשים עם דמנציה, בני משפחותיהם והמטפלים העיקריים בהם לאורך שלבי המחלה.
 • זיהוי, אבחון וטיפול מיטבי באנשים עם דמנציה לאורך כל שלבי המחלה (הן בקהילה והן באשפוז מוסדי).
 • העלאת המודעות למחלת הדמנציה בקרב נותני שירות והקהל הרחב.
 • שיפור המודעות, הידע והמיומנויות של אנשי מקצוע וסמך מקצועיים המסייעים לאנשים עם דמנציה ובני משפחותיהם.

כיווני פיתוח:

לאדם עם דמנציה:

 • קידום אבחון מוקדם/בעתו.
 • פיתוח שירותים לאנשים עם דמנציה בשלבי המחלה השונים.

לסביבה - בני משפחה, אנשי מקצוע וסמך מקצועיים וציבור רחב:

 • העלאת מודעות, ידע ומיומנויות טיפול.
 • פיתוח שירותים לבני משפחה ומטפלים עיקריים באנשים עם דמנציה.
 • פיתוח מערכי הכשרה לאנשי מקצוע וסמך מקצועיים.

חומרי ידע ומידע:

בשנת 2013 השיק משרד הבריאות בשיתוף מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל את התוכנית הלאומית להתמודדות עם מחלת האלצהיימר ודמנציות אחרות המבטאת ראייה כוללנית של עבודה משותפת עם משרדי ממשלה רלוונטיים, קופות חולים וארגונים נוספים.
אשל הייתה חברה בוועדת ההיגוי של התוכנית, וכעת חברה בוועדת היישום שלה. 

 • לעיון בחוברת התוכנית הלאומית חהתמודדות עם מחלת האלצהיימר ודמנציות אחרות  - לחצו כאן 
 • למידע על התוכנית הלאומית להתמודדות עם דמנציה באתר משרד הבריאות - לחצו כאן 
 • לצפייה בסרטון על תוכנית הדמנציה בישראל שהופק ע"י ADI  - ארגון הבריאות העולמי בשיתוף משרד הבריאות וג'וינט ישראל - אשל:

Israel Dementia Plan - Alzheimer's Disease International


לחומרי ידע נוספים:

מודל הפעלה: מסגרת פעילות מותאמת לזקנים עם ירידה קוגנטיבית | ג'וינט ישראל אשל ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים - לחצו כאן 
מגוון ספרים בנושא: לחצו כאן
מגוון סרטים בנושא: לחצו כאן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תכניות להעלאת מודעות