בני משפחה מטפלים

בני משפחה מטפלים

הצורך:

קיים פער משמעותי בין הצרכים לתמיכה ולסיוע הנדרשים למטפלים העיקריים, לבין מערכת השירותים הקיימת המיועדת למטרה זו. בני המשפחה מדווחים על קשיים פיזיים המשפיעים לרעה על בריאותם , על פגיעה בתפקודם החברתי ועל עומס רגשי. הסיוע המוצע כיום לבני המשפחה המטפלים מוגבל ביותר, כך גם ההכרה בהם כבעלי צרכים בפני עצמם.

מטרה מרכזית:

ראיית בני המשפחה המטפלים כמערכת התומכת בזקנים וככאלה - כלקוחות נוספים ומשמעותיים של השירותים לזקנים. מתן מענה לצרכיהם כמטפלים בתחומים של מידע, ייעוץ, תיאום טיפול, הפגה.

כיווני פיתוח:

• קידום מודעות, גישה וכלים לצורך סיוע לבני משפחה מתוקף היותם בעלי צרכים ייחודיים.
• הטמעת מענים לבני משפחה במסגרת פלטפורמות ארציות לזקנים.
• פיתוח מודל יישובי / עירוני לבני משפחה מטפלים.

תכניות ממשיכות:

• מרכז שקד – מודל קהילתי לבני משפחה
• יד לתומך – יד שרה
• מט"ב
• בני משפחה מטפלים במקומות עבודה
• מרכז מידע רעות – אשל

תכניות להעלאת מודעות