הזמנה להגשת מועמדות לפרס גליקמן לקידום ולעידוד המצוינות בזקנה לשנת 2017

הזמנה להגשת מועמדות לפרס גליקמן לקידום ולעידוד המצוינות בזקנה לשנת 2017

אנשי המקצוע בתחום הזקנה מבצעים מאמצים רבים לשיפור איכות הטיפול בזקן. כמדי שנה, אנו מתכבדים לפרסם הנחיות להגשת מועמדות לפרס גליקמן לשנת 2017 הניתן ע"י משפחת גליקמן מסן דיאגו-קליפורניה הפועלת שנים רבות לקידום ולעידוד המצוינות בטיפול בזקן במוסד ובקהילה.

סכום הפרסים השנתי עומד על 25,000$, ויחולק על פי החלטת הוועדה.

פרס גליקמן ניתן לעובד, קבוצת עובדים, עמותה או גוף המפעילים שירותים לאוכלוסייה המבוגרת בבתי אבות, מרכזי יום או בכל מסגרת קהילתית, או בקרב בני משפחות הזקנים ואנשי מקצוע העוסקים בתחום. הפרס יחולק בכנס אשל שיתקיים ב- 17 במאי 2017.

                                                                         הכנס יעסוק ב"מעברים בזקנה" -  נושא הכולל בתוכו שינויים ומעברים שונים בתחומי חיים במישור האישי,                                                                                    המשפחתי והחברתי, הדורשים התגייסות של האדם, של בני משפחתו ושל הגורמים המקצועיים להתמודדות                                                                                מיטבית.

                                                                         תנאי סף להגשת המועמדות: התכנית עוסקת בנושא מעברים בזקנה ופועלת לפחות שנתיים טרם הגשת                                                                                       המועמדות. 
                                                                         הקריטריונים העיקריים לבחינת התכנית:
                                                                         1. חדשנות
                                                                         2. השפעה ומענה על הצרכים של לפחות אחד מהקהלים: הזקן, בני המשפחה, אנשי מקצוע / סמך מקצועי.
                                                                         3. פוטנציאל הפצה והטמעה. 
                                                                         4. שיתופי פעולה בין מגזריים או בין משרדיים.

                                                                         הגשת המועמדות לפרס תיעשה באמצעות טופס הרישום המקוון המופיע מטה.
                                                                         בקשה שתוגש בכל דרך אחרת ולא בהתאם להנחיות אלה, לא תובא לדיון.
                                                                         לתמיכה בבקשה ניתן לשלוח בדואר שכתובתו מטה תמונות, סרטונים ו/או חוברות.
                                                                         רשאים להגיש את הבקשה עובד/ קבוצת עובדים או גוף הפועל ומשרת את אוכלוסיית הזקנים / בני משפחותיהם/
                                                                         אנשי המקצוע בתחום.
                                                                         לשם בחירת הזכים הוקמה ועד ציבורית בראשותה של הגב' ג'ני ברודסקי.

                                                                         את הבקשה יש למלא בטופס הרישום המקוון עד לתאריך 12 במרץ 2017
                                                                         את החומרים הנלווים יש לשלוח בדואר אל רינת צפדיה - אשל , ת"ד 3489, גבעת הג'וינט ירושלים, 9103401, 
                                                                         ועליהם להגיע עד ליום 12 במרץ 2017.

                                                                         לפרטים נוספים ניתן לפנות לרינת צפדיה בדוא"ל rinatsf@jdc.org

                                                                      
 

                                                                          

<iframe sr