תכנית ידידי דמנציה - הגשת הצעות לביצוע הליך מחקרי

תכנית ידידי דמנציה - הגשת הצעות לביצוע הליך מחקרי

הליך תחרותי לקבלת הצעות לביצוע הליך מחקרי לתכנית "ידידי דמנציה"

 

 

 

 

 

1.  אשל, האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל ע"ר (להלן: "המזמין"), בשיתוף משרד הבריאות ועמותת עמדא, מעוניינים לקבל הצעות לעריכת מחקר מלווה לתכנית "ידידי דמנציה", שהינה תכנית להעלאת מודעות הציבור למחלת הדמנציה.
 

2.        תנאי סף להגשת הצעות:

א.        המציע הוא בעל רקע וניסיון מקצועי בביצוע מחקרים בנושא דמנציה בפריסה ארצית, בעל יכולת לבצע הערכה איכותנית וכמותנית.

ב.        המציע מחזיק באישור בר-תוקף על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל"ו-1976). 

ג.         על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.

ד.         אם מדובר בתאגיד שהוא עמותה או חל"צ, על המציע להחזיק באישור ניהול תקין לשנת 2017.

 

3.         מודעה זו הינה בלתי נפרדת ממסמכי ההליך התחרותי לקבלת הצעות ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכים אלה, אלא להוסיף עליהם.

4.         המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

5.         לקבלת מסמכי ההליך התחרותי לקבלת הצעות, נא לפנות לגב' נטע כהן באמצעות דוא"ל netac@jdc.org, ובטלפון  073-3722049.

6.         המועד האחרון להגשת הצעות הוא 22.5.17 בשעה 14:00