מכרז להפעלת "המיזם הלאומי לקידום אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים"

מכרז להפעלת "המיזם הלאומי לקידום אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים"

אנו מודיעים על פתיחת מכרז להפעלת "המיזם הלאומי לקידום אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים" המשותף לג'וינט ישראל - אשל ולמשרד לשוויון חברתי.
לקריאת תנאי הסף של המכרז ולמידע נוסף 

לקבלת מסמכי המכרז ניתן לפנות לגב' דידי בן שלום באמצעות פנייה בדוא"ל DidiBe@jdc.org,
ובטלפון 02-6557989.

ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט - גבעת רם, ירושלים, וזאת עד ליום 28.9.17 בשעה 14:00.
על המעטפה יירשם: "מכרז להפעלת המיזם הלאומי לקידום אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים".